Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XXVI sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XXVI sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 14.15 XXVI sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9A w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice,
b) utworzenia Żłobka Gminnego w Tomicach,
c) zmiany „Regulaminu udzielania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum”,
d) zmiany uchwały ustalającej zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tomice,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu na utwardzenie pobocza i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Witanowice,
f) uchylenia uchwały Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przejęcia w użytkowanie nieruchomości w miejscowości Lgota, z przeznaczeniem pod ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci,
g) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Tomice prawa użytkowania części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lgota, z przeznaczeniem na ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci,
h) odpłatnego nabycia przez Gminę Tomice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lgota, z przeznaczeniem na cele publiczne,
i) ustalenia zasad przekazywania z budżetu Gminy Tomice środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług do zakładu budżetowego,
j) rozpatrzenia petycji dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Rady Gminy Tomice,
k) rozpatrzenia petycji dotyczącej poprawy struktury organizacyjnej Rady Gminy Tomice.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
7. Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Gminy Tomice.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad.