Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XXV sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XXV sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 31 marca 2017 r. (piątek) o godz. 14.15 XXV sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9A w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach o zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy Tomice w 2016 roku.
3. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tomice w 2016 roku.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku.
5. Informacja o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomice,
b) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
c) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tomice, liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
d) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice, liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
e) przystąpienia Gminy Tomice do realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
f) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tomice w 2017 roku,
g) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Woźnikach, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 306/8,
h) przyjęcia sprawozdań z działalności komisji  Rady Gminy Tomice w 2016 roku,
i) zmian uchwały budżetowej na 2017 rok,
j) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski sołtysów.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
10. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Gminy Tomice.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie obrad.