Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XXIX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XXIX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 14.15 XXIX sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Żwirki i Wigury w Radoczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Żwirki i Wigury w Radoczy,
b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tomicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Tomicach,
c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach,
d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Woźnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Woźnikach,
e) zmiany statutu Żłobka Gminnego w Tomicach,
f) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Tomicach,
g) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej,
h) zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
7. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Gminy Tomice.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad.