Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XXIII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XXIII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 25 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 14.15 XXIII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Ośrodku Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice w Gminie Tomice,
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 242/2 położonej w miejscowości Zygodowice, z przeznaczeniem pod drogę gminną,
c) przyjęcia „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice”,
d) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne,
e) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
f) zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
4. Informacja o niezbędnych zmianach w funkcjonowaniu szkół prowadzonych przez Gminę Tomice w związku z wejściem w życie przepisów ustawy – Prawo oświatowe i przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski sołtysów.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
8. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Gminy Tomice.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad.