Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XXII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XXII sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 23 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 14.15 XXII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zygodowicach przy ul. Głównej 59.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania statutów sołectwom Gminy Tomice,
b) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu,
e) zmiany uchwały określającej wysokości stawek podatku od nieruchomości,
f) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Tomice na 2017 rok,
g) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
h) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023,
i) uchwały budżetowej Gminy Tomice na 2017 rok.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
7. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Gminy Tomice.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad.