Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XVII sesja rady gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XVII sesja rady gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 24 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 14.15 XVII sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Ośrodku Kultury Gminy Tomice w Tomicach przy ul. Dworskiej 9.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach,
b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice,
c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tomice i zagospodarowania tych odpadów,
d) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tomice,
e) przejęcia w użytkowanie nieruchomości położonej w Lgocie, z przeznaczeniem pod ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci,
f) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
7. Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Gminy Tomice.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad.