Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – XV sesja rady gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XV sesja rady gminy Tomice VII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 14.15 XV sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice w Tomicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice”,
b) przystąpienia do zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice,
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 827/1 położonej w miejscowości Lgota, z przeznaczeniem pod drogę gminną,
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu na modernizację dróg powiatowych w 2016 roku,
e) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski sołtysów.
7. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Gminy Tomice.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad.