Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zawiadomienie – II sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Zawiadomienie – II sesja Rady Gminy Tomice VIII kadencji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Paweł Adamik zwołuje na dzień 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 13.00 II sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2018-2023. Obrady odbędą się w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja Wójta o funkcjonowaniu Gminy Tomice w okresie międzysesyjnym.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały nr VII/35/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Witanowice w gminie Tomice,
b) podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
c) zasad zwrotu wydatków na świadczenie w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
d) uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023,
e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
f) określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
g) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
h) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Tomice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,
i) uchylenia uchwały ustalającej dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach,
j) przyjęcia Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
k) ustalenia procedury wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców Gminy Tomice,
l) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Tomice,
m) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tomice,
n) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok,
o) zmiany uchwały Nr XXXIII/267/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wnioski radnych i sołtysów.

6. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.

7. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Gminy Tomice.

8. Sprawy bieżące.

9. Zakończenie obrad.