Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tomice na lata 2016-2021 za 2018 i 2019 rok

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tomice na lata 2016-2021 za 2018 i 2019 rok

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zapytanie cenowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach nr 1/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. na przeprowadzenie ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tomice na lata 2016-2021 za 2018 i 2019 rok.

(Niniejsze zamówienie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Dla Gminy Tomice  na lata 2016-2021 (zwanej dalej Strategią) za 2018 i 2019 rok.

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

a) Celem usługi jest:
– analiza i ocena stanu realizacji Strategii,
– opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących optymalizacji realizacji Strategii,
– zaproponowanie sposobu i narzędzi monitoringu i ewaluacji Strategii, – współpraca z realizatorami Strategii.

b) Przedmiot zamówienia polega na: –
przygotowaniu raportu metodologicznego do ewaluacji,
– przeprowadzenie badania ewaluacyjnego,
– przygotowaniu raportu ewaluacyjnego wraz z wnioskami i rekomendacjami dot. Strategii,

c) Zakres usługi:
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w porozumieniu z zamawiającym koncepcji badania ewaluacyjnego oraz odpowiadających jej kryteriów ewaluacji pytań badawczych w odniesieniu m.in. do poniższych zagadnień:
– jak przebiega realizacja Strategii?
– jakie rezultaty przyniosła Strategia?
– czy rezultaty odpowiadają zakładanym celom strategicznym, kierunkom działań i przedsięwzięć?
– czy Strategia odpowiada na realne potrzeby grup docelowych?
– co należy zmienić aby poprawić skuteczność Strategii?
– jakie działania należy podjąć w celu zwiększenia efektywności realizacji Strategii?
– czy przyjęte wskaźniki realizacji celów Strategii są adekwatne? Jeśli nie, jakie zmiany w tym przedmiocie powinny być przeprowadzone?.

Badanie ewaluacyjne powinno być przeprowadzone z uwzględnieniem perspektywy GOPS w Tomicach.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych i ich przeanalizowania oraz do odpowiedzi na zadane pytania badawcze z możliwością modyfikacji lub uzupełnienia pytań badawczych.

d) Minimum metodologiczne badania ewaluacyjnego, wymaganego przez Zamawiającego obejmuje:
Użycie w ramach badania metod badawczych polegających na analizie zastanej dokumentacji dostarczonej przez GOPS, przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców gminy Tomice, instytucji, grup zawodowych zajmujących się problemami społecznymi nt. skuteczności Strategii z zachowaniem anonimowości osób badanych.

e) Raporty:
Wykonawca zobowiązany jest do pracowania raportu:
– metodologicznego zawierającego m.in.: harmonogram badania, koncepcję badania w tym opis metod, technik i narzędzi badawczych a także opis próby badawczej oraz sposoby jej doboru,
– ewaluacyjnego zawierającego m.in.: opis przedmiotu ewaluacji (cel i zakres badania), kryteria oceny i odpowiedzi na pytania badawcze, opis przebiegu badania problemów napotkanych w toku realizacji, opis wyników badania, wnioski oraz rekomendacje.

WYMAGANIA OGÓLNE:
– wyznaczenie osoby do kontaktu z Zamawiający,
– pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym,
– informowanie na bieżąco o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub innych zagadnieniach istotnych pojawiających się w trakcie wykonywania usługi,
– spotkania z Zamawiającym będą odbywać się w siedzibie GOPS Tomice.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIE OFERTOWEGO:

Zamawiający uzna Wykonawców, spełniających warunki przystąpienia do zapytania ofertowego wówczas, gdy:
– w zakresie doświadczenia: realizowani, co najmniej trzech ewaluacji programów społecznych lub trzyletni okres prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja usług winna być potwierdzona referencjami.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje cena – 100%.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy, nie później niż do 31.01.2020 r.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferta winna zawierać Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 oraz inne wymagane dokumenty.

Oferty należy wysłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, ul. Wadowicka 49, 34-100 Tomice lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego do 11.12.2019 r. 

7. INNE ISTOTNE DLA ZAMÓWIENIA WARUNKI:
– termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w biurze zamawiającego,
– wszystkie materiały przygotowane przez wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami zamawiającego.

Kierownik GOPS w Tomicach

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Formularz ofertowy pdf
  2. Klauzula RODO pdf