Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zapytanie ofertowe nr 2/2019/GOPS

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/GOPS

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych- schroniska.

Tomice, dnia 2019-11-26

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2019/GOPS

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tomice, z siedzibą: ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice
reprezentowana przez:
p. Marię Szydło– Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach

2. Tryb udzielenie zamówienia:
Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług polegających na udzieleniu tymczasowego schronienia osobie bezdomnej w:
a. w schronisku dla osób bezdomnym – 1 miejsce
b. schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi- 1 miejsce
dla których Gmina Tomice jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, na zasadach określonych w art.48 oraz art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3.2. Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia:
1) Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
2) Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy, opieki innych osób w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo- leczniczy lub zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy. Schronisko zapewnia tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
3) Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej w schronisku odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, którą wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach. Decyzja administracyjna wydawana jest w trybie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.).
4) Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 poz. 896 z późn. zm.).
5) Z wybranym oferentem Gmina Tomice podpisze umowę określającą prawa i obowiązki stron umowy, w tym zapewnienia gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach.

4. Termin realizacji zamówienia: od stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

5. Kryteria oceny oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje cena- 100%.

6. Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna zawierać Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 oraz inne wymagane dokumenty.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 20 grudnia 2019 r. drogą pocztową w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach, ul. Wadowicka 49, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta dot. schronisko”, drogą elektroniczną na e-mail: gops@tomice.pl. Liczy się data wpływu do Ośrodka.

8. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od daty określającej termin składania ofert.

9. Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego:
1) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.
2) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty:
1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

11. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:
1) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
2) Wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia.

12. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:
Maria Szydło, tel. 33 82 326 47, e-mail gops@tomice.pl.

Kierownik GOPS
Maria Szydło

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy