Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Zaproszenie do udziału w debacie publicznej

Zaproszenie do udziału w debacie publicznej

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice zaprasza mieszkańców i interesariuszy do debaty publicznej, której przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice. Debata odbędzie się w dniu 28.03.2017 r. (wtorek) w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51 (pok. nr 3) o godz. 15:00.

Gmina Tomice przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023. Pierwszym etapem procesu rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w przestrzeni gminy poprzez przyjęcie uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice.

Rewitalizacja – stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji (Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.).

Obszar zdegradowany – obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar rewitalizacji w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% całkowitej powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% ogólnej liczby mieszkańców gminy (Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.).

Projekt uchwały Rady Gminy Tomice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice jest poddany konsultacjom społecznym w okresie od dnia 13.03.2017 r. do dnia 13.04.2017 r. w formie:
1) debaty publicznej dla mieszkańców i interesariuszy Gminy Tomice,
2) przedstawienia uwag za pomocą formularza zgłaszania uwag,
3) ankiety adresowanej do mieszkańców i interesariuszy Gminy Tomice.

Projekt uchwały wraz załącznikami (diagnoza, mapy), formularz zgłaszania uwag i ankieta dostępne są:
1) na stronie internetowej Gminy Tomice www.tomice.pl w zakładce „Rewitalizacja„,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/ugtomice,m,297107,2017.html w zakładce „Zamówienia publiczne i ogłoszenia/Ogłoszenia różne„),
3) w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, pok. nr 14.

Uzupełniony Formularz zgłaszania uwag oraz ankietę można dostarczyć do dnia 13.04.2017 r. do Urzędu Gminy w Tomicach – na dziennik podawczy lub drogą pocztową, albo drogą elektroniczną na adres: gmina@tomice.pl