Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Stypendium szkolne – terminy składania wniosków

Stypendium szkolne – terminy składania wniosków

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Urząd Gminy Tomice informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Tomicach w terminie do 15 września 2016 r., a w przypadku słuchaczy kolegium (nauczycielskiego, języków obcych, pracowników służb społecznych) do dnia 17 października 2016 r.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegium, których dochód na członka rodziny nie przekracza 514,00 netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie refundacji na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą , pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym oraz na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Wnioski należy składać w ZEAS Tomice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2016 roku dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz w terminie do dnia 17 października 2016r. dla słuchaczy kolegium.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokumenty potwierdzające  wysokość dochodu netto członków rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. :

 • Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie społeczne;
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenie uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub umowy o dzieło, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie społeczne;
 • Zaświadczenie, oświadczenie lub nakaz płatniczy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego;
 • Zaświadczenie albo oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) ,
 • Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy ,
 • zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, dodatek mieszkaniowy),
 • zaświadczenie, oświadczenie lub decyzja z o otrzymywanych świadczeniach pieniężnych
  ( zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek wychowawczy, zaliczka alimentacyjna),
 • zaświadczenie albo oświadczenie o dochodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,
 • zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach,
 • odcinek renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS,
 • oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z pracy za granicą i z prac dorywczych.

2. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka (ucznia) do szkoły.

 

Formularz wniosku o stypendium szkolne

Formularz i szczegółowe informacje można również uzyskać w ZEAS Tomice Tel. 33 873 53 35 wew.36