Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Raport o stanie gminy Tomice za rok 2018 – informacje o debacie publicznej

Raport o stanie gminy Tomice za rok 2018 – informacje o debacie publicznej

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Tomice za 2018 rok.

1. Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Wójt Gminy Tomice przedłożył w dniu 30 maja 2019 r. Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Tomice za 2018 rok.

 

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

 

3. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w pkt 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie absolutorium należy podjąć nie później niż 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Rada Gminy Tomice rozpatrzy Raport o stanie Gminy Tomice za 2018 rok podczas sesji, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2019 r. o godz. 14.15 w budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9 w Tomicach.

 

4. Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której radni będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych. W debacie będą mogli także zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec Gminy Tomice, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Tomice za 2018 rok, składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji oraz dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy.

Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Tomice za 2018 rok należy złożyć do dnia 19 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51 – pok. Nr 14.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

5. Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomice, menu przedmiotowe: „Raport o stanie gminy za 2018 rok”, na stronie internetowej Urzędu: tomice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Tomice.

 

Do pobrania:
Pismo Wójta Gminy Tomice – ROR.0640.1.2019
Raport o stanie Gminy Tomice za 2018 rok
Formularz zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem

Przewodniczący Rady Gminy Tomice
Paweł Adamik