Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Projekt „Małopolski e-Senior” w Gminie Tomice

Projekt „Małopolski e-Senior” w Gminie Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej ze Starego Sącza we współpracy z Gminą Tomice będzie realizować projekt „Małopolski e-Senior”, który został zakwalifikowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu przez 20 osób, które spełniają następujące kryteria dostępu:
– ukończenie 65 lat,
– zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych. Szkolenia będzie prowadził trener, wybrany w ramach przetargu spośród lokalnej społeczności gminy. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń: przełom czerwca/lipca.

Na terenie gminy Tomice zostaną utworzone dwie 10.osobowe grupy szkoleniowe. Zajęcia odbywać się będą w budynkach:
– dawnego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach (obecnie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach) przy ul. Dworskiej 9A (grupa I),
– Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach przy ul. Jana Pawła II 107 (grupa II).

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Animacje muszą odbyć się do 3 miesięcy po zakończeniu szkoleń.

Tematyka szkoleń będzie obejmować następujące zagadnienia:
– pierwsze kroki z tabletem i Internetem ,
– jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
– moja pierwsza poczta elektroniczna
– Skype – bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
– Facebook – serwis społecznościowy
– aktywność obywatelska online
– zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
– podstawy obsługi edytora tekstu
– podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
– robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
– bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
– sprawy codzienne a Internet
– potrzeby duchowe a Internet
– zarządzanie swoimi finansami
– rozrywka z Internetem

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania poniżej niniejszego ogłoszenia. Dokumenty proszę uzupełnić o wymagane dane i dostarczyć do Urzędu Gminy w Tomicach na Stanowisko ds. Organizacyjnych i Promocji (pok. nr 13) w terminie do dnia 14 maja 2018 roku. Każda osoba w ramach procesu rekrutacji musi uzupełnić test diagnostyczny, określający jego poziom kompetencji. Warunkiem niezbędnym do udziału w rekrutacji jest złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych.

W celu wsparcia osób niepełnosprawnych, które spełniają kryterium wieku (65+), osoby niepełnosprawne będą otrzymywać dodatkowe punkty w procesie rekrutacji, co zapewni im wysokie miejsce na liście rankingowej. W przypadku równej ilości punktów o zakwalifikowaniu kandydata do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje oraz deklaracje będzie można uzyskać podczas spotkania 7 maja br. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Tomicach poświęconego możliwościom utworzenia Klubu Seniora w Gminie Tomice.

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Małopolski e-Senior”

Dokumenty rekrutacyjne:
Formularz zgłoszeniowy wraz z Deklaracją uczestnictwa (drukować dwustronnie)
Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego (drukować dwustronnie)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
Test diagnostyczny