Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / PONE – Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

PONE – Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację w 2016 r. zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”

W związku z przyznaniem dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 161.888,00 zł na dofinansowanie w 2016 r. wymiany systemów ogrzewania, Wójt Gminy Tomice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” – polegających na zmianie dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
Wniosek o udzielenie dotacji winni złożyć wszyscy zainteresowani, w tym również osoby które wcześniej złożyły wstępną deklarację uczestnictwa w Programie i nadal ją podtrzymują.

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa.
Dotacja celowa, zwana dalej dotacją, może być udzielona na realizację zadań polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, obejmujących:
– wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła opalane węglem,
– wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych.
Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Tomice.

2. Forma i wysokość dofinansowania danego wariantu modernizacji źródła ciepła.
Każdy Inwestor może uzyskać dotację w ramach Programu w wysokości procentowej nie przekraczającej wartości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 4.000,00 zł. Ostateczna wysokość przyznanej dotacji podana zostanie w umowie o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy Gminą Tomice a Inwestorem, w której zostaną określone:
– wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania na którego realizację są przekazywane środki dotacji,
– termin wykorzystania dotacji,
– termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin i sposób jej wypłaty.

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji.
Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Tomice lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice. W przypadku złożenia wniosku w placówce pocztowej, za termin złożenia wniosku uważa się dzień doręczenia do Urzędu Gminy w Tomicach.
Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tomicach w zakładce: DLA MIESZKAŃCA – PONE dla Gminy Tomice oraz w Urzędzie Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, pokój nr 2.

4. Rozliczenie dotacji.
Inwestor jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy z Gminą Tomice w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji w ciągu 30 dni od zakończenia prac, jednak nie później niż do dnia 30 września 2016 r. Podstawą do rozliczenia i wypłacenia dotacji będzie protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione przez Wójta Gminy Tomice osoby, w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania i funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami Programu. Do rozliczenia dotacji Inwestor przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o wypłatę dotacji wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami zgodnymi z zapisami umowy. Niedopełnienie warunków umowy będzie skutkować odmową wypłaty przyznanej dotacji.

5. Dodatkowe informacje.
Program jest realizowany do wysokości środków finansowych w budżecie Gminy Tomice przeznaczonych na ten cel w roku 2016. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.
Dotacją nie są objęte koszty poniesione przed datą podpisania umowy pomiędzy Gminą a Inwestorem.
Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest kolejność złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo uczestnictwa w Programie mają Inwestorzy, którzy złożyli w terminie ankietę uczestnictwa (deklarację) w Programie. Wnioski niespełniające wymogów formalnych i warunków określonych w Programie i niniejszym ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu. Pozytywnie zweryfikowane wnioski utworzą listę rankingową, którą zatwierdza Wójt.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, pokój nr 2 lub pod numerem telefonu: 33 823 35 98 w. 15.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski