Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie wójta gminy Tomice

Ogłoszenie wójta gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tomice Uchwały Nr XV/111/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice, wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany nr 3 studium będzie przeznaczenie terenu położonego w Witanowicach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wymienionej wyżej uchwały, pod lokalizację usług komercyjnych i rozwoju aktywności gospodarczej.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany nr 3 studium na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tomice.
Wnioski do zmiany nr 3 studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Tomice; ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice.
Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Termin składania wniosków upływa w dniu 15 lipca 2016 roku.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany nr 3 studium wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

Wójt Gminy Tomice
/-/ Witold Grabowski