Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji.

OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w Gminie Tomice

Na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XXXIII/256/ 2017 Rady Gminy Tomice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Tomice
ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rewitalizacji”, z organami Gminy Tomice w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023. Komitet pełni również funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Tomice w zakresie rewitalizacji. Komitet uczestniczy w sporządzaniu i opiniowaniu projektów uchwał Rady Gminy Tomice oraz zarządzeń Wójta Gminy Tomice związanych z rewitalizacją.

Komitet Rewitalizacji zostanie powołany w składzie nie większym niż 16 osób, spośród przedstawicieli:
1) co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców obszaru rewitalizacji Tomice Wschód, wyznaczonego uchwałą Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 3660), zwanego dalej „obszarem rewitalizacji” – w liczbie 2 ,
2) co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców zamieszkałych na obszarze Gminy Tomice – w liczbie 1,
3) co najmniej 10 właścicieli i/lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji – w liczbie 1,
4) co najmniej 5 przedsiębiorców prowadzących na obszarze Gminy Tomice działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – w liczbie 1,
5) podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Tomice działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – w liczbie 2,
6) Rady Gminy Tomice wskazanych przez Radę Gminy Tomice – w liczbie 3,
7) Wójta Gminy Tomice wskazanych przez Wójta spośród pracowników Urzędu Gminy Tomice
i jednostek organizacyjnych Gminy Tomice – w liczbie 5,
8) podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt 7 ustawy o rewitalizacji – w liczbie 1.

Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji prowadzony będzie w dniach od 8 do 26 stycznia 2018 r. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu dostępny jest na stronie internetowej www.tomice.pl w zakładce „Rewitalizacja”, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tomice, oraz
w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Tomicach
w godzinach pracy Urzędu lub przesłać w/w formularz w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@tomice.pl

Kandydaci na członków Komitetu Rewitalizacji, o których mowa w pkt 1-4 ogłoszenia, winni przedłożyć wraz z formularzem zgłoszeniowym listę poparcia podpisaną przez wymaganą liczbę osób. W przypadku kandydatów na członków Komitetu, o których mowa w pkt 5 i 8, wymagane jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego zgodę na reprezentację danego podmiotu/organu.

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

Tomice, dnia 5 stycznia 2018 r.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski