Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Lp.

Położenie nieruchom.

Nr działki

Nr KW nieruchom.

Pow. nieruchom. [ha]

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchom. [zł]

Opis nieruchom.

1.

Radocza

1375/2

KR1W/00077807/7

0.0235

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radocza –działka położona jest w jednostkach strukturalnych: 2U1-tereny usług publicznych, 5MNU– tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, 10KP8-tereny ciągów pieszo- jezdnych o szerokości w linii rozgraniczających 8 m.

105.15 zł
(cena uwzględnia bonifikatę 99% stosowanie do uchwały nr XXIX/267/2021 Rady Gminy Tomice z 30.04.2021 r.)

Działka nr 1375/2 będąca własnością Gminy Tomice stanowi nieruchomość zagospodarowaną przez właścicieli posesji sąsiedniej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin ten upływa z dniem 11 sierpnia 2022 r.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tomicach w dniach 30 czerwca 2022 r do 21 lipca 2022 r. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.tomice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji udziela pracownik na Stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, pok. nr 1 – w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 33 823 35 98 wew. 21, e-mail: nieruchmosci.gmina@tomice.pl.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski