Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Stosownie do art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), a także stosownie do Uchwały Rady Gminy Tomice Nr XIII/127/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zmiana studium obejmuje gminę Tomice w jej granicach administracyjnych.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany studium.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą w dniach od 18 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, w godzinach od 10.00 do 12.00. Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą również na stronie internetowej gminy Tomice (www.tomice.pl) oraz w BIP Urzędu Gminy Tomice.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy wnosić na piśmie do Wójta Gminy Tomice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2021 r.

Uwagi do projektu zmiany studium mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tomice.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Tomice z siedzibą: ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice, tel.: +48 33 823 35 98, e-mail: gmina@tomice.pl.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail iod.gmina@tomice.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Instrukcją Kancelaryjną oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, a następnie archiwizowane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
10) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wójt Gminy Tomice
Witold Grabowski

Aktualizacja – 18 marca 2021 r.:

Prognoza zmiana studium 2
Zmiana studium 2019 tekst 3
Mapa_kierunki zagospodarowania przestrzennego
Mapa_prognoza oddziaływania na środowisko
Mapa_uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego