Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

Lp.

Położenie nieruchom.

Nr
działki

Nr KW
nieruchom.

Pow.
nieruchom.
[ha]

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Cena nieruchom.
[zł]

Opis
nieruchom.

1.

Radocza

1748/17

KR1W/00052247/2

0.0802

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Tomice działka położona jest w jednostkach strukturalnych:
MU1– tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
KZ ½ - tereny tras komunikacyjnych

18.100,00

Działka stanowi pas gruntu pomiędzy działkami nr 51/12, 1748/14 oraz 1748/16. Obecnie zagospodarowana jest w części przez właściciela nieruchomości przyległej.

Stosownie do art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wykaz zostaje poddany do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniach 2-24 marca 2017 r. Szczegółowych informacji udziela Stanowisko ds. Mienia i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, pok. Nr 4, w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 33 823 35 98 w. 18, e-mail: planowanie.gmina@tomice.pl.