Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

Lp.

Położenie nieruchom.

Nr
działki

Nr KW
nieruchom.

Pow.
nieruchom.
[ha]

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Cena nieruchom.
[zł]

Opis
nieruchom.

1.
2.

Tomice
Tomice

344/2
1172/13

KR1W/00095669/9
KR1W/00093483/7

0,0064
0,0115
Razem - 0,0179

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice – obszar 1 działki położone są w jednostce strukturalnej:
6KDD – tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej.

9.700,00

Działki gruntowe 344/2, 1172/13 będące własnością Gminy Tomice stanowią nieruchomość niezabudowaną,
zagospodarowaną przez właścicieli posesji sąsiedniej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin ten upływa z dniem 30 lipca 2020 r.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tomicach w dniach 18 czerwca – 9 lipca 2020r. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.tomice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji udziela pracownik na Stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, pok. nr 1 – w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 33 823 35 98 wew. 21, e-mail: dotacje.gmina@tomice.pl.