Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

Lp.

Położenie nieruchom.

Nr
działki

Nr KW
nieruchom.

Pow.
nieruchom.
[ha]

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Cena nieruchom.
[zł]

Opis
nieruchom.

1.
2.

Tomice
Tomice

1174/5
1174/5

KR1W/00095730/8
KR1W/00095730/8

0,0287
0,0051
Razem - 0,0338

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Tomice działki położone są
w jednostkach strukturalnych:

dz. nr 1174/4 -
MU1 – tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej,
KL 1/2 –tereny tras komunikacyjnych

dz. nr 1174/5 -
KL 1/2 –tereny tras komunikacyjnych.

9 863,00 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote)

Działki gruntowe nr 1174/4, 1174/5 będące własnością Gminy Tomice przylegające do ulicy Starowiejskiej zostaną zamienione na działki
nr 1176 i 1402/1, stanowiące własność osób fizycznych, zajęte pod ulicę Wesołą.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin ten upływa z dniem 10 stycznia 2019 r.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tomicach w dniach 29 listopada – 20 grudnia 2018 r. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.tomice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji udziela pracownik na Stanowisku ds. Mienia i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, pok. nr 1 – w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 33 823 35 98 wew. 21, e-mail: planowanie.gmina@tomice.pl.

Wójt gminy Tomice
Witold Grabowski