Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Ogłoszenie o wprowadzeniu zmian do ogłoszenia o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice – obszar 1 w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W ogłoszeniu zawiadamiającym o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Tomice – obszar 1 w gminie Tomice, podanym do publicznej wiadomości w dniu 4 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

Projekt planu udostępniony będzie w dniach od 11 października 2018 r. do 13 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tomice w pok. nr 3, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, o godz. 10.00.

Uwagi i wnioski do projektu planu może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu planu należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Tomice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2018 r.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2018 r.

 

Wójt Gminy Tomice
/-/ Witold Grabowski