Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm.) Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

Lp.

Położenie nieruchom.

Nr
działki

Nr KW
nieruchom.

Pow.
nieruchom.
[ha]

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Cena nieruchom.
[zł]

Opis
nieruchom.

1.

Tomice
ul. Miła

363/2

KR1W
/00093483

0.0122

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Tomice działka 363/2 położona jest w granicach terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem KL ½ - tereny tras komunikacyjnych.

5.100,00

Działka 363/2 stanowi pas gruntu pomiędzy działką nr 1387/3 i nie może być zagospodarowana jako nieruchomość odrębna. Obecnie zagospodarowana jest przez właściciela nieruchomości przyległej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 wyżej powołanej ustawy muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wykaz niniejszy wywieszony został na okres 21 dni od dnia 12 października 2016 r. do dnia 2 listopada 2016 r.

Szczegółowych informacji udziela stanowisko ds. Mienia i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, pok. Nr 5, w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 33 8233598 wew. 18.