Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Ogłoszenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Radocza – obszar 1 w gminie Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) a także stosownie do Uchwały Rady Gminy Tomice Nr XVIII/136/2012 z dnia 5 października 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Radocza w gminie Tomice, jak również w związku z Uchwałą Nr XXXVI/290/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Radocza w gminie Tomice, zmienionej uchwałą nr XXXIV/269/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 5 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Radocza w gminie Tomice, zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Radocza – obszar 1 w gminie Tomice.

Przedmiotem planu jest część miejscowości Radocza – obszar 1, określony w załączniku graficznym do wymienionej wyżej Uchwały Nr XXXVI/290/2018 z dnia 18 maja 2018 roku.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji planu.

Projekt planu udostępniony będzie w dniach od 12 lipca 2018 r. do 9 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tomice w pok. nr 3, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, o godz. 10.00.

Uwagi i wnioski do projektu planu może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu planu należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Tomice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2018 r.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2018 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tomice.

Wójt Gminy Tomice
Witold Grabowski