Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Żłobka Gminnego w Tomicach.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalne):
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnym praw publicznych;
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) niekaralność w zakresie zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);
6) pełna władza rodzicielska;
7) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
9) nieposzlakowana opinia.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) znajomość przepisów prawnych dotyczących zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, tj.:
– ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.),
– ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm. ),
– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.),
– ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.),
– statutu Żłobka Gminnego w Tomicach;
2) umiejętność kierowania zespołem, myślenia strategicznego, delegowania zadań;
3) dyspozycyjność;
4) samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność;
5) odporność na stres;
6) wysoka kultura osobista, komunikatywność;
7) dobra organizacja pracy;
8) biegła znajomość obsługi komputera.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1) kierowanie działalnością i reprezentowanie żłobka na zewnątrz;
2) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno-wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka;
3) prowadzenie procesu rekrutacji do żłobka i związanej z tym dokumentacji;
4) pobieranie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku;
5) pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka;
6) właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi;
7) zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie;
8) terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości;
9) budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w żłobku
10) współpraca z rodzicami;
11) współdziałanie z organem prowadzącym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami;
12) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

4. WARUNKI PRACY:
1) wymiar czasu pracy – 1/4 etatu;
2) praca na stanowisku zarządzającym, decyzyjnym, wymagająca odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu, oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych;
3) praca o charakterze administracyjnym, wymagająca kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań;
4) Żłobek Gminny w Tomicach znajduje się na parterze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: ul. Floriańska 16, 34-100 Tomice.

5. INFORMACJA:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Gminnym w Tomicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV);
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kserokopia dowodu osobistego;
5) kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie;
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie , że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
10) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);
12) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
13) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga!

Dokumenty wymienione w pkt 6 ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane a w przypadku składanych kopii dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.

7. SKŁADANIE OFERT:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice – pok. 15 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice – w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Tomicach” – w terminie do dnia 25.05.2018 roku do godz. 15.00. Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu. Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Tomice. Komisja działa dwuetapowo:
I etap – wstępna ocena – analiza dokumentów aplikacyjnych (brak choćby jednego dokumentu uniemożliwia udział kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym), ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.
II etap – ocena końcowa kandydatów, postępowanie sprawdzające, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, m.in. z zakresu znajomości przepisów aktów normatywnych wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub pocztą elektroniczną na wskazany przez kandydata w ofercie numer telefonu lub adres e-mail.

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej Gminy Tomice www.tomice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski