Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ogłoszenie – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach poszukuje specjalisty (osoby, stowarzyszenia, fundacje) w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych –Dz.U. Nr 189, poz.1598 ze zm.):

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu:
– Pracownika socjalnego
– Logopedy
– Psychologa
– Pedagoga
– Terapeuty zajęciowego
– Pielęgniarki
– Asystenta osoby niepełnosprawnej
– Opiekunki środowiskowej
– Specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej
– Fizjoterapeuty
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1- 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Osoby świadczące usługi z zakresu psychologii, terapii zajęciowej i pedagogiki muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętność kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowanie nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenie treningów zachowań społecznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:
– Umiejętność komunikowania się,
– Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,
– Odporność na stres,
-• Prawo jazdy kategorii B.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. Nr 189, poz.1598 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
– Aktualne CV,
– List motywacyjny,
– Ofertę cenową za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
– Dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
– Oświadczenie o niekaralności,
– Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
– Oświadczenie o stanie zdrowia o treści:
„Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.)”.

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie
Zajęcia będą odbywać się w miejscu zamieszkania klienta, od poniedziałku do piątku, w terminach uzgodnionych z klientem, dwie godziny zegarowe dziennie.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: wrzesień – grudzień 2017 r. z możliwością przedłużenia na dalszy okres.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r. do godz. 15.oo, osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ul. Wadowicka 49, w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (33) 82 326 47.

Ogłoszenie o naborze pracownika może zostać w każdym momencie odwołane przez Kierownika GOPS w Tomicach bez podania przyczyny. Z uwagi na szczególną specyfikę wykonywania usług Kierownik GOPS może ostatecznie nie wyłonić żadnego kandydata do wykonywania pracy na niniejszym stanowisku.
Jednocześnie rozpoczęcie świadczenia usług specjalistycznych uzależnione jest od przyznania dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Wyniki oraz lista kandydatów spełniających wymogi naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach oraz na stronie Urzędu Gminy Tomice.

Oferty kandydatów, wraz z załączonymi dokumentami, którzy nie zostaną zatrudnieni, podlegają zwrotowi do rąk własnych, a nieodebrane po dwóch miesiącach od dnia zakończenia naboru, podlegają zniszczeniu z wyłączeniem oryginałów dokumentów załączonych do aplikacji, które zostaną przesłane listownie za pokwitowaniem na adres zwrotny.

Kierownik GOPS Tomice
Maria Szydło

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze (do pobrania)

Aktualizacja: 26 października 2017 r.

Informacja o wyborze oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach w związku z ogłoszonym naborem osób mogących świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Tomice, informuje, że wpłynęła 1 oferta. Oferta spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., nr 189, poz.1598).

Umowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zostanie podpisana z P. Katarzyną Kowalczyk, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego.

Kierownik GOPS Tomice
Maria Szydło