Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Tomice”

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Tomice”

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice, działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniach od 01.06.2020 r. do 21.06.2020 r. dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tomice”.

Dokument wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Tomice, ul Wadowicka 51, 34-100 Tomice pok. nr 2 w godzinach pracy urzędu. W tym samym czasie udostępnione jest on również w formie elektronicznej na stronie internetowej www.tomice.pl.

Zgodnie z art. 19 ust 6 i 7 w/w ustawy osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Tomice ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2020 r.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tomice.

 

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Załączniki:
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tomice