Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Tomice

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Na podstawie art. 5a ust. 1 w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Nr XII/86/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 8615) Wójt Gminy Tomice zaprasza mieszkańców sołectwa Lgota, sołectwa Radocza, sołectwa Tomice, sołectwa Witanowice, sołectwa Woźniki i sołectwa Zygodowice do konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 19 września do 7 października 2016 r. w formie zbierania pisemnych uwag i propozycji do projektów statutów na formularzu, który wraz z projektami statutów zostanie udostępniony 19 września na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice www.tomice.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Tomicach (pok. 13) – w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Wypełniony formularz konsultacji społecznych należy złożyć w okresie konsultacji w skrzynce na ankiety
w sekretariacie Urzędu, przesłać drogą pocztową na adres Urzędu: Tomice ul. Wadowicka 51 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@tomice.pl.

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i przedłożone Radzie Gminy Tomice w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pan Ryszard Góralczyk, Sekretarz Gminy Tomice.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Pliki do pobrania:
Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Tomice z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Tomice

Pliki do pobrania od 19 września 2016 r.:
Formularz konsultacji społecznych projektu statutu sołectwa
Projekt statutu sołectwa Lgota
Projekt statutu sołectwa Radocza
Projekt statutu sołectwa Tomice
Projekt statutu sołectwa Witanowice
Projekt statutu sołectwa Woźniki
Projekt statutu sołectwa Zygodowice