Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie konkursów na dyrektorów szkół

Ogłoszenie konkursów na dyrektorów szkół

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żwirki i Wigury w Radoczy, konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach oraz konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach.

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice
o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żwirki i Wigury w Radoczy

§ 1
Wójt Gminy Tomice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żwirki i Wigury w Radoczy przy ul. Dębowej 49, 34-100 Radocza.

§ 2
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w § 1, 2, 3, 5 i 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.).

§ 3
Kandydaci przystępujący do konkursu mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.);
10) dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.);
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

§ 4
1. Oferty w zamkniętych kopertach, z podanym na kopercie adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoczy” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice, 34-100 Tomice, ul. Wadowicka 51 w dniach i godzinach pracy Urzędu lub korespondencyjnie na adres Urząd Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice w terminie do dnia 30 marca 2017 r.
2. O zachowaniu terminu decyduje data rzeczywistego wpływu oferty do Urzędu Gminy Tomice.
3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tomice.
4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – listownie lub telefonicznie w przypadku podania przez kandydata na kopercie przy adresie zwrotnym numeru telefonu.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Tomice z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żwirki i Wigury w Radoczy

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice
o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach

§ 1
Wójt Gminy Tomice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach przy ul. Jana Pawła II 107, 34-103 Witanowice, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach i Przedszkole Publiczne w Witanowicach.

§ 2
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w § 1, 2, 3, 5 i 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.).

§ 3
Kandydaci przystępujący do konkursu mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.);
10) dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.);
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

§ 4
1. Oferty w zamkniętych kopertach, z podanym na kopercie adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice, 34-100 Tomice, ul. Wadowicka 51 w dniach i godzinach pracy Urzędu lub korespondencyjnie na adres Urząd Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice w terminie do dnia 30 marca 2017 r.
2. O zachowaniu terminu decyduje data rzeczywistego wpływu oferty do Urzędu Gminy Tomice.
3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tomice.
4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – listownie lub telefonicznie w przypadku podania przez kandydata na kopercie przy adresie zwrotnym numeru telefonu.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Tomice z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witanowicach

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice
o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach

§ 1
Wójt Gminy Tomice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach przy ul. Floriańskiej 16, 34-100 Tomice, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tomicach i Przedszkole Samorządowe w Tomicach.

§ 2
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w § 1, 2, 3, 5 i 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.).

§ 3
Kandydaci przystępujący do konkursu mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.);
10) dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.);
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

§ 4
1. Oferty w zamkniętych kopertach, z podanym na kopercie adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice, 34-100 Tomice, ul. Wadowicka 51 w dniach i godzinach pracy Urzędu lub korespondencyjnie na adres Urząd Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice w terminie do dnia 30 marca 2017 r.
2. O zachowaniu terminu decyduje data rzeczywistego wpływu oferty do Urzędu Gminy Tomice.
3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tomice.
4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – listownie lub telefonicznie w przypadku podania przez kandydata na kopercie przy adresie zwrotnym numeru telefonu.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Tomice z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach