Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Obwieszczenie Wójta Gminy Tomice

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) Wójt Gminy Tomice informuje, że w związku z uchwałą Nr XXX/237/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 2017-2023 rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Tomice w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Tomice.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 06.11.2017 r. do dnia 27.11.2017 r. na obszarze rewitalizacji (wyznaczonego uchwałą Nr XXVI/190/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tomice) w formie:
– Debaty publicznej w dniu 06.11.2017 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice – sala sesyjna, na której omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
– Zgłaszania uwag za pomocą formularza zgłaszania uwag;
– Ankiety adresowanej do mieszkańców i interesariuszy Gminy Tomice.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, formularz zgłaszania uwag i ankieta dostępne będą od dnia 06.11.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/ugtomice),  na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice (www.tomice.pl w zakładce „REWITALIZACJA”) oraz w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Tomice – w godzinach pracy Urzędu. Uzupełniony formularz zgłaszania uwag oraz ankietę należy dostarczyć w terminie do dnia 27.11.2017 r. do Urzędu Gminy Tomice drogą korespondencyjną (ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@tomice.pl albo złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Tomice.

Po zakończeniu konsultacji społecznych zostanie sporządzona informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie przeprowadzenia konsultacji oraz wykaz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Wójt Gminy Tomice
/-/ Witold Grabowski