Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lipca 2016 r.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lipca 2016 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 22 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z przewidywanym wzmożonym ruchem pojazdów związanym z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016, w celu zapewnienia ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w tym właściwego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego wprowadza się zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, na następujących obszarach województwa małopolskiego i w następujących, niżej wskazanych dniach i godzinach:
1) w dniu 27 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 22.00 na obszarze Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
2) w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na obszarze Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
3) w dniu 29 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na obszarze Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,
4) w dniu 30 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na obszarze Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
5) w dniu 31 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na obszarze Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
6) w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na obszarze Miasta Krakowa z wyłączeniem autostrady A4 oraz na odcinku drogi S7 od węzła Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz.

§ 2. Przepisy § 1 nie mają zastosowania do przejazdów:
1. autobusów,
2. pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami,
3. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii,
4. pojazdów używanych do przewozu lekarstw i środków medycznych,
5. pojazdów używanych do przewozu paliw i substancji niezbędnych do funkcjonowania placówek szpitalnych,
6. pojazdów używanych do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
7. pojazdów używanych do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
8. pojazdów służb technicznych,
9. pojazdów używanych do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część przestrzeni ładunkowej określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. z 2013 r. poz. 839).

§ 3. Kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1, podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.[1]).

§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie i Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego.

§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, a także w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w środkach masowego przekazu.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od daty jego ogłoszenia.

Wojewoda Małopolski
Józef Pilch

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 1485, 1634 i 1707.