Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Obwieszczenie o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych

Obwieszczenie o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Obwieszczenie o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych nieruchomości niezbędnych w celu komunalizacji mienia.

Zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (DZ.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 104  Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego sporządzono kartę inwentaryzacyjną dla działek nr 1376/10, 1376/12 położonych w miejscowości Radocza.

Karta ta jest niezbędna do wydania decyzji Wojewody Małopolskiego w sprawie nabycia przez Gminę Tomice prawa własności do w/w. działek.

Zgodnie z art.17 ust.4 cytowanej wyżej ustawy karta inwentaryzacyjna zostaje wyłożona do publicznego wglądu na okres 30 dni to jest od 16 maja 2016 r. do 14 czerwca 2016 r. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w/w terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej.

Karta inwentaryzacyjna oraz dołączona do niej dokumentacja geodezyjno-prawna są do wglądu w Urzędzie Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, pokój 5.

Obwieszczenie zostanie opublikowane na stronie internetowej gminy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tomicach.

Karta inwentaryzacyjna nieruchomości – Radocza