Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie.

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.)

Informuję

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wlało polskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie.

Zawiadamiam

O wyłożeniu projektu uchwały w dniu 28 stycznia 2021 r. do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz umieszczeniu projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Ww. projekt uchwały dostępny jest do wglądu:

– w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 (z uwagi na całkowite zamknięcie UMWM dla interesantów zewnętrznych, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, wgląd do ww. projektu uchwały jest możliwy w wyznaczonej strefie obsługi klientów – parter, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Urzędu);
– na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: http://www.malopolska.pl:
– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: https://bip.malopolska.pl/umwm w zakładce Konsultacje społeczne/Akty prawne.

Uwagi do projektu uchwały może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości, a także określenie położenia nieruchomości poprzez wskazanie obrębu ewidencyjnego i numeru działki oraz załączenie wyrysu z ewidencji gruntów i budynków lub mapy ewidencyjnej dla nieruchomości. Uwagi mogą być składane w formie pisemnej na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z póżn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w terminie od 28 stycznia 2021 r. do 18 lutego 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Małopolskiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

W oparciu o art. 27 ust. 12 ustawy Prawo łowieckie przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego uwzględnia się szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo – w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim – spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności. W związku z powyższym należy wskazać przyczynę wniesienia uwagi dotyczącej wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego.

Marszałek
Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski

Skan obwieszczenia w formacie PDF