Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 25 października 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 25 października 2018 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego

gm. Tomice

Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego
w Krakowie III
z dnia 25 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Krakowie III podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1. Wybory przeprowadzono do 202 rad, z czego:
1) do 182 rad gmin, z tego:
a) do 149 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) do 33 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) do 19 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Małopolskiego.
2. Wybierano łącznie 3448 radnych, z czego:
1) 2958 radnych rad gmin, z tego:
a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 451 radnych rad powiatów;
3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego.
3. Wybrano łącznie 3448 radnych, z czego:
1) 2958 radnych rad gmin, z tego:
a) 2235 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 723 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
2) 451 radnych rad powiatów;
3) 39 radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego.
4. Wybory przeprowadzono w 2455 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
6. Głosowanie przeprowadzono w 2252 okręgach wyborczych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 203 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
8. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 149 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 2235 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 2235 radnych spośród 5656 kandydatów zgłoszonych przez 477 komitetów wyborczych, w tym 431 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.
3. Wybrano 2235 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1075322 osób, w tym 20 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 593394 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 593162 osób, to jest 55,16% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 579686, to jest 97,73% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 13476, to jest 2,27% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 3094, to jest 22,96% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 10358, to jest 76,86% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 24, to jest 0,18% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 2032 okręgach wyborczych.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 203 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 203 radnych uzyskało mandat bez głosowania.
11. Głosowanie przeprowadzono w 1117 obwodach głosowania.

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 33 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 119 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 723 radnych spośród 3711 kandydatów zgłoszonych na 499 listach kandydatów przez 96 komitetów wyborczych.
Wśród kandydatów był 1 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.
3. Wybrano 723 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1489643 osób, w tym 125 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.
5. Karty do głosowania wydano 832002 osobom, w tym 87 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 831268 osób, to jest 55,80% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 805881, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 25387, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 11010, to jest 43,37% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14377, to jest 56,63% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 119 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1235 obwodach głosowania.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 95 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 451 radnych spośród 2649 kandydatów zgłoszonych na 408 listach kandydatów przez 48 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 451 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1921208 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1048505 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1047641 osób, to jest 54,53% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 996360, to jest 95,11% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 51281, to jest 4,89% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 25711, to jest 50,14% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 25570, to jest 49,86% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 95 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 1835 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego utworzono 6 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 39 radnych spośród 571 kandydatów zgłoszonych na 76 listach kandydatów przez 14 komitetów wyborczych.
3. Wybrano 39 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2659851 osób.
5. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom.
6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 55,20% uprawnionych do głosowania.
7. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 25236, to jest 26,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to jest 73,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych.
10. Głosowanie przeprowadzono w 2408 obwodach głosowania.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

Rozdział 131.
Wybory do Rady Gminy Tomice

Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5325.
3. Karty do głosowania wydano 2868 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2854 osób, to jest 53,60% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 2796, to jest 97,97% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 58, to jest 2,03% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 7, to jest 12,07% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 51, to jest 87,93% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 6, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 337;
4) karty do głosowania wydano 198 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 198;
6) głosów ważnych oddano 194;
7) radnym został wybrany:
PUTEK Szymon Tadeusz,
z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA.

2. Okręg wyborczy nr 2:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 280;
4) karty do głosowania wydano 138 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138;
6) głosów ważnych oddano 138;
7) radnym został wybrany:
KWAŚNY Zbigniew Mikołaj,
z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

3. Okręg wyborczy nr 3:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 374;
4) karty do głosowania wydano 200 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 200;
6) głosów ważnych oddano 196;
7) radnym został wybrany:
MOSKAŁA Bartłomiej,
z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA.

4. Okręg wyborczy nr 4:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 376;
4) karty do głosowania wydano 203 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 203;
6) głosów ważnych oddano 199;
7) radnym został wybrany:
KWARCIAK Zbigniew Franciszek,
z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA.

5. Okręg wyborczy nr 5:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 477;
4) karty do głosowania wydano 268 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 268;
6) głosów ważnych oddano 261;
7) radnym został wybrany:
BUSSLER Marek,
z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA.

6. Okręg wyborczy nr 6:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
ADAMIK Paweł,
z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA.

7. Okręg wyborczy nr 7:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 421;
4) karty do głosowania wydano 227 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 227;
6) głosów ważnych oddano 222;
7) radnym został wybrany:
NIDECKI Paweł Piotr,
z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

8. Okręg wyborczy nr 8:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 381;
4) karty do głosowania wydano 192 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 192;
6) głosów ważnych oddano 190;
7) radnym został wybrany:
TŁOMAK Mirosław Paweł,
z listy nr 18 KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD.

9. Okręg wyborczy nr 9:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 457;
4) karty do głosowania wydano 266 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 266;
6) głosów ważnych oddano 260;
7) radnym został wybrany:
GAJEWSKI Stanisław,
z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA.

10. Okręg wyborczy nr 10:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 411;
4) karty do głosowania wydano 188 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188;
6) głosów ważnych oddano 186;
7) radnym został wybrany:
CHUDY Zdzisław Jerzy,
z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA.

11. Okręg wyborczy nr 11:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 406;
4) karty do głosowania wydano 247 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 247;
6) głosów ważnych oddano 245;
7) radnym został wybrany:
BIŁKO Adrian Mateusz,
z listy nr 18 KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD.

12. Okręg wyborczy nr 12:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 420;
4) karty do głosowania wydano 253 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 253;
6) głosów ważnych oddano 242;
7) radnym został wybrany:
MROWIEC Maciej,
z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA.

13. Okręg wyborczy nr 13:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 492;
4) karty do głosowania wydano 245 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 245;
6) głosów ważnych oddano 241;
7) radnym został wybrany:
CHOJNA Mieczysław Tadeusz,
z listy nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL.

14. Okręg wyborczy nr 14:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 493;
4) karty do głosowania wydano 243 osobom;
5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 229;
6) głosów ważnych oddano 222;
7) radną została wybrana:
DĘBSKA Anna,
z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

15. Okręg wyborczy nr 15:
1) wybory odbyły się;
2) głosowania nie przeprowadzono;
3) radnym został wybrany:
MRUCZEK Daniel Andrzej,
z listy nr 19 KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA.

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 17.
Wybory do Rady Powiatu w Wadowicach

Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 27 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 126727.
3. Karty do głosowania wydano 70075 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 70045 osób, to jest 55,27% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 66340, to jest 94,71% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 3705, to jest 5,29% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 1688, to jest 45,56% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 2017, to jest 54,44% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:
1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 8 KWW KUKIZ’15;
3) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;
4) lista nr 15 KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD;
5) lista nr 16 KWW „POWIAT WADOWICKI”;
6) lista nr 17 KW „WSPÓLNA MAŁOPOLSKA”.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

5. Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 17824;
4) głosów ważnych oddano 16804;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
GAJOWY Marek Przemysław;
b) lista nr 8 ― KWW KUKIZ’15 uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
SORDYL Mirosław Marek;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
KURDAS Eugeniusz,
KALIŃSKI Zdzisław Franciszek,
ZYBEK Mirosława;
d) lista nr 16 ― KWW „POWIAT WADOWICKI” uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
CHRZĄSZCZ Michał;
e) lista nr 17 ― KW „WSPÓLNA MAŁOPOLSKA” uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
MOSTOWIK Kazimierz;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 39 radnych.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2659851.
3. Karty do głosowania wydano 1470117 osobom.
4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1468182 osób, to jest 55,20% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 1371905, to jest 93,44% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 96277, to jest 6,56% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 25236, to jest 26,21% ogólnej liczby głosów nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 71041, to jest 73,79% ogólnej liczby głosów nieważnych,
3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.
7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:
1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL;
2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;
3) lista nr 8 KWW KUKIZ’15;
4) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

4. Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 7 mandatów:
1) wybory odbyły się;
2) głosowanie przeprowadzono;
3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 262734;
4) głosów ważnych oddano 239738;
5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
BARNAŚ Stanisław;
b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;
radnym z tej listy został wybrany:
BISZTYGA Stanisław;
c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów;
radnymi z tej listy zostali wybrani:
KACZYŃSKI Filip Roman,
WIERZBA Marek,
PICZURA Jan,
STUGLIK Rafał,
BYLICA Robert Stanisław;
6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III
/-/ Bartłomiej Migda