Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Nabór wniosków do PONE

Nabór wniosków do PONE

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację w 2020 r. zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”

Wójt Gminy Tomice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice” w 2020 r. – polegających na zmianie dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.

Wniosek o udzielenie dotacji winni złożyć wszyscy zainteresowani, w tym również osoby które wcześniej złożyły wstępną deklarację w Programie i nadal ją podtrzymują.

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa.

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją, może być udzielona na realizację zadań polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, obejmujących:
– wymianę starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na nowe źródła ciepła w postaci kotłów węglowych spełniających wymagania ekoprojektu,
– wymianę starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na nowe źródła ciepła w postaci kotłów na biomasę spełniających wymagania ekoprojektu ,
– wymianę starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych.

W przypadku zakupu i montażu kotła na węgiel warunkiem niezbędnym do udzielenia dotacji jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Tomice.

 Dotacje udzielane będą do czasu wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie Gminy Tomice na realizację przedsięwzięć  polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne spełniające kryteria określone w Programie w danym roku budżetowym.

2. Forma i wysokość dofinansowania danego wariantu modernizacji źródła ciepła.

Każdy Inwestor może uzyskać dotację w ramach Programu w wysokości procentowej nie przekraczającej wartości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 5.000,00 zł.

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w terminie od dnia 27 lipca 2020 r. do dnia 28 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Tomice lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice. W przypadku złożenia wniosku w placówce pocztowej, za termin złożenia wniosku uważa się dzień doręczenia do Urzędu Gminy w Tomicach.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny  (do pobrania) poniżej oraz w Urzędzie Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, pokój nr 2.

4. Rozliczenie dotacji.

Inwestor jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy z Gminą Tomice w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji w ciągu 30 dni od zakończenia prac, jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2020 r. Podstawą do rozliczenia i wypłacenia dotacji będzie protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione przez Wójta Gminy Tomice osoby, w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania i funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami Programu. Do rozliczenia dotacji Inwestor przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o wypłatę dotacji wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami zgodnymi z zapisami umowy. Niedopełnienie warunków umowy będzie skutkować odmową wypłaty przyznanej dotacji.

5. Dodatkowe informacje.

Program jest realizowany do wysokości środków finansowych w budżecie Gminy Tomice przeznaczonych na ten cel w roku 2020 r. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest kolejność złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo uczestnictwa w Programie mają Inwestorzy, którzy deklarację udziału w Programie. Wnioski niespełniające wymogów formalnych i warunków określonych w Programie i niniejszym ogłoszeniu, podlegają odrzuceniu. Pozytywnie zweryfikowane wnioski utworzą listę rankingową, którą zatwierdza Wójt.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, pokój nr 2 lub pod numerem telefonu: 33 823 35 98 w. 15.

 

Do pobrania:

1. Wniosek o udział w PONE 2020
2. Załączniki do wniosku:
1) Oświadczenie właściciela wzór
2) Oświadczenie współwłaściciela wzór
3. Oświadczenie o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do sieci dystrybucji gazu
4. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót
5. Wniosek o wypłatę dotacji w ramach PONE 2020
6. Wzór umowy dla pieca węglowego
7. Wzór umowy dla pieca na biomasę
8. Wzór umowy dla pieca gazowego

Szczegółowe zasady udzielania przez Gminę Tomice dotacji na realizację przedsięwzięć związanych ze zmianą dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne określa uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 2 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Tomice (pobierz), uchwała Nr XXVIII/227/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji (pobierz), uchwała Nr XXXVIII/323/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji (pobierz), uchwała Nr XI/117/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice (pobierz), uchwała Nr XVII/172/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały przyjmującej Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice (pobierz).