Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń rodzinnych

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń rodzinnych

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń rodzinnych

Tomice, dn. 2019-01-11

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tomicach
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent ds. świadczeń rodzinnych
Na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania niezbędne:
Wykształcenie:
– Wyższe
Inne:
– Co najmniej ½ roczny staż pracy w jednostkach administracji samorządowej na podobnym stanowisku.
– Biegła znajomość komputera (środowisko MS Windows, znajomość programu do obsługi świadczeń rodzinnych Familia, Empatia ).
– Znajomość ustaw związanych z świadczeniami rodzinnymi, ustawy „Za życiem”, ustawy Karta Dużej Rodziny, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
– Umiejętność redagowania pism.
– Posiadanie obywatelstwa polskiego.
– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
– Niekaralność za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
– Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
– Ogólna znajomość przepisów określających zadania gminy, w tym: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych.
– Podstawowa znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, Programu Dobry Start.
– Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.
– Dyspozycyjność.
– Komunikatywność.
– Odporność na stres.

Główne obowiązki:
– Prowadzenie dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z ustawy „Za życiem”, ustawy Karta Dużej Rodziny.
– Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
– Obsługa programów w zakresie świadczeń.
– Prowadzenie spraw z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego.
– Przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków.
– Weryfikacja i przeliczanie dochodów osób ubiegających się o świadczenia.
– Sporządzanie decyzji administracyjnych.
– Sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeniobiorców.
– Wydawania zaświadczeń i udzielanie bieżących informacji.
– Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych i zapotrzebowani na środki finansowe.
– Obsługa programów komputerowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z ustawy „Za Życiem”, Karta dużej Rodziny.
– Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów regulujących w/w obowiązki.

Cechy osoby:
– Odpowiedzialność, sumienność, dokładność, rzetelność.
– Bardzo dobra organizacja pracy, wysokie zaangażowanie w pracę.
– Umiejętność pracy w grupie.

Wymagane dokumenty:
Etap I rekrutacji (składanie ofert):
– List motywacyjny.
– Życiorys – CV.
– Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
– Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
– Kserokopie świadectw pracy.
– Referencje (w przypadku posiadania takich).
– Własnoręcznie podpisanie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
– Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie.

Warunki pracy:
– Wymiar czasu pracy – pełny etat.
– Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ul. Wadowicka 49.
– Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.
– Proponowany termin zatrudnienia: 1 luty 2019 r.

Dokumenty należy składać lub przesłać do:
– 21 stycznia 2019 r. do godz.14 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, ul. Wadowicka 49, 34-100 Wadowice – z dopiskiem „Nabór na stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych” lub elektronicznie na adres ops_tomice@poczta.onet.p
W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie przeprowadzenia II etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej).

Inne informacje:
– Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
– Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
– Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,
– Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomice oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ul. Wadowicka 49.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tomicach
Maria Szydło