Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej

Nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Miejsce wykonywania pracy: obszar gminy Tomice w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki.

1. Wymagania niezbędne:
a) Obywatelstwo polskie;
b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
c) Nieposzlakowana opinia;
d) Niekaralność za przestępstwa umyślne;
e) Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
f) Wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków: pielęgniarka, opiekunka domowa, opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny lub wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej;
g) Prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego transportu.

2. Wymagania dodatkowe:
a) Umiejętność skutecznego komunikowania się;
b) Umiejętność organizacji pracy w domu podopiecznego;
c) Samodzielność;
d) Doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej – mile widziane.

3. Zakres obowiązków:
– czynności higieniczno- pielęgnacyjne w miarę potrzeb;
– czynności gospodarcze;
– czynności opiekuńcze;
– przygotowywanie posiłków;
– współpraca z pracownikiem socjalnym;
– czynności aktywizujące społecznie.

4. Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny;
– CV – życiorys;
– kopie świadectw pracy;
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);
– kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia itp.);
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
– oświadczenie o niekaralności oraz, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne;
– oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku;
– oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie art. 6 ust 1 pkt c) Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ul. Wadowicka 49 w godz.: poniedziałek od 7 – do 16, wtorek, środa, czwartek od 7 – do 15, w piątek od 7 – do 14 przez cały 2019 rok.

Dodatkowe informacje: pod nr telefonu: (33) 82 326 47 wew. 30.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach
Maria Szydło