Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja o wyborach ławników na kadencję 2020–2023

Informacja o wyborach ławników na kadencję 2020–2023

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

W dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja 2016-2019 ławników sądowych. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.
W związku z powyższym Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawił Radzie Gminy Tomice informację o wyborze przez Radę Gminy na kadencję 2020-2023 jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Zasady wyboru ławników reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.).

Wymagania na stanowisku ławnika

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
– jest nieskazitelnego charakteru,
– ukończył 30 lat,
– jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
– nie przekroczył 70 lat,
– jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
– posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Osoby niemogące być ławnikami
– osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
– osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
– funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
– adwokaci i aplikanci adwokaccy,
– radcy prawni i aplikanci radcowscy,
– duchowni,
– żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
– funkcjonariusze Służby Więziennej,
– radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Wybory ławników
– Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.
– Wybory przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKA DO SĄDU REJONOWEGO W WADOWICACH

Kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Wadowicach mogą zgłaszać Radzie Gminy Tomice:
– Prezes Sądu Rejonowego w Wadowicach,
– stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
– co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie Gminy Tomice.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKA
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zgłoszenie kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do niniejszej informacji. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
– informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
– oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
– oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
– dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
4. Dokumenty wymienione w pkt 1 ppkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 2 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
5. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w pkt 3.
6. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
7. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
9. Rada Gminy Tomice będzie zasięgać od Wojewódzkiego Komendanta Policji w Krakowie informacji o kandydatach na ławnika.

WZORY DOKUMENTÓW (DO POBRANIA)
1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
2. Oświadczenia składane przez kandydata:
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
3. Lista osób zgłaszających kandydata.

Wzory dokumentów można także pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51 – pok. 14.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY
– Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51 – pok. 14, w godzinach pracy: poniedziałek w godz. 7:00-16:00, wtorek – czwartek w godz. 7.00-15.00, piątek w godz. 7.00-14.00.
– Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Urzędu Gminy Tomice po dniu 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Dodatkowych informacji związanych z wyborami ławnika do Sądu Rejonowego w Wadowicach udziela Sekretarz Gminy Tomice pod numerem telefonu: 33 823 35 98 wew. 25.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski