Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja dotycząca gospodarki odpadami w 2020 r.

Informacja dotycząca gospodarki odpadami w 2020 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegają zasady odbioru odpadów komunalnych i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Do najważniejszych zmian należą:

– wprowadzenie obowiązkowej segregacji odpadów na terenie wszystkich nieruchomości, z podziałem na: 1) papier, 2) szkło, 3) metale i tworzywa sztuczne, 4) bioodpady (odpady zielone i kuchenne), 5) popiół, 6) pozostałości po segregacji, czyli tzw. odpady zmieszane. Właściciele nieruchomości, którzy oddawali do tej pory wyłącznie odpady niesegregowane obowiązani są do złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi przed wniesieniem pierwszej w 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
17,00 zł/miesiąc od mieszkańca – jeżeli właściciel nieruchomości będzie kompostował bioodpady na terenie swojej nieruchomości i złoży nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31 stycznia 2020 r. (stawka 17,00 zł uwzględnia ulgę z tytułu kompostowania bioodpadów, wynoszącą: 1) w przypadku nieruchomości zamieszkanej przez 1-7 osób – 2,00 zł na każdą osobę, 2) w przypadku nieruchomości zamieszkanej przez 8 i więcej osób – 16,00 zł na każdą nieruchomość),
19,00 zł/miesiąc od mieszkańca – jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie kompostował bioodpadów na terenie swojej nieruchomości lub nie złoży nowej deklaracji,
76,00 zł/miesiąc od mieszkańca – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, tzn. będzie oddawał odpady niesegregowane lub źle posegregowane.

Zmiana stawek opłat spowodowana jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek pokrycia kosztów funkcjonowania systemu z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w szczególności kosztów odbioru odpadów komunalnych przez firmę wybraną w drodze przetargu nieograniczonego, zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych, prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady.

Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowany jest – niezależnymi od samorządu gminnego – czynnikami zewnętrznymi, przede wszystkim wzrostem ceny oferty przetargowej, która z kwoty 1.048.723,20 zł w 2019 r. wzrosła do 1.48. 579,10 zł w 2020 r., na skutek:

– obowiązku odbierania z terenu nieruchomości odpadów zielonych,

– obowiązku większej częstotliwości odbierania odpadów (w okresie od kwietnia do października odpady zmieszane oraz bio będą odbierane co 2 tygodnie),

– rosnącej ilości odpadów spowodowanej wzrostem konsumpcji (jeszcze w 2016 r. mieszkańcy Naszej gminy oddali średnio 157 kg odpadów na osobę, a w 2019 r. już ok. 224 kg),

– wzrostu opłaty za składowanie odpadów, tzw. opłaty marszałkowskiej (w 2019 r. jednostkowa stawka opłaty wynosiła 170 zł za tonę, w roku 2020 będzie to 270 zł),

– nowych przepisów dot. bezpieczeństwa, kontroli składowisk i magazynowania odpadów,

– wzrostu cen paliwa, energii oraz płacy minimalnej.

Nowa deklaracja dostępna jest na stronie www.tomice.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach. Informacja telefoniczna po numerem: 33-823-35-98 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy Tomice pok. nr 2.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Do pobrania:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH (dla mieszkańców)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (dla przedsiębiorców)