Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Gmina Tomice sięga po środki unijne

Gmina Tomice sięga po środki unijne

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Blisko 2 mln złotych z unijnych funduszy może pozyskać Gmina Tomice dzięki dwóm kartom projektów subregionalnych – Małopolska Zachodnia złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zostały one złożone w ramach podziałania 5.3.2. – gospodarka wodno-kanalizacyjna i 6.1.4. – lokalne trasy publiczne.

Dzięki projektowi „Przebudowa i rozbudowa kanalizacja sanitarnej w miejscowości Radocza” Gmina Tomice może pozyskać 1.180.971,00 zł na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radocza – odprowadzającej ścieki z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz z budynków Zespołu Szkól, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej do oczyszczalni ścieków w Radoczy, oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o nowy odcinek umożliwiający podłączenie istniejących budynków mieszkalnych. Cała inwestycja ma kosztować 1.710.383,00 zł.

Drugi z projektów „Utworzenie lokalnej trasy rowerowej na terenie trzech partnerskich gmin obszaru Doliny Karpia” ma być realizowany wspólnie przez gminy: Spytkowice – lider oraz Tomice i Brzeźnica – partnerzy. Za kwotę 3.350.000,00 zł, w tym 2.145.000,00 zł dofinansowania założone jest na terenie trzech gmin utworzenie produktu turystycznego od Doliny Wisły i Skawy aż po pagórkowate tereny Pogórza Wielickiego poprzez wyznaczenie i oznakowanie trasy rowerowej, remont nawierzchni istniejących tras rowerowych oraz wykonanie nawierzchni na nowych odcinkach trasy rowerowej, wykonanie miejsc postojowych wyposażonych w stoliki, ławki, stojaki na rowery i terenowe urządzenia towarzyszące (tablice informacyjne z mapą, infokioski, urządzenia rekreacyjno-gimnastyczne, kosze na śmieci), modernizację i doposażenie istniejącego miejsca postojowego, wykonanie punktów widokowych oraz stworzenia aplikacji mobilnej, w której zostaną zamieszczone informacje o szlakach turystycznych i atrakcjach regionu.

Złożenie kart projektów jest niezbędne dla przygotowania szczegółowych wniosków o dofinansowanie tych inwestycji.