logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
sobota, 30 września 2023
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / NGO's / Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice z dnia 10 stycznia 2023 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice z dnia 10 stycznia 2023 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice z dnia 10 stycznia 2023 roku

Wójt Gminy Tomice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.3.2023
Wójta Gminy Tomice z dnia 10 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice z dnia 10 stycznia 2022 roku

  Wójt Gminy Tomice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku:
1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
b) wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dorosłych w dziedzinie piłki nożnej;
2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej i edukacji muzycznej,
b) wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury i integracji w środowisku kobiet;
3) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) wspieranie działań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) Wójt Gminy Tomice zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.
2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych.
3. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowych wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w konkursie;
2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Zadania komisji konkursowych:
Komisje konkursowe opiniują oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. ogłaszanym przez Wójta Gminy Tomice.

IV. Powołanie komisji konkursowych:
Komisje konkursowe zostaną powołane zarządzeniem Wójta Gminy Tomice. W skład każdej komisji konkursowej Wójt powoła swoich przedstawicieli oraz po jednej osobie zgłoszonej przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.). Spośród członków komisji Wójt powoła przewodniczącego.

V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:
Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) – można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice, w terminie do dnia 24 stycznia 2023 r. do godz. 10.00 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 2023