logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
piątek, 12 lipca 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / NGO's / Konkurs na realizację zadań publicznych w II półroczu 2022 roku

Konkurs na realizację zadań publicznych w II półroczu 2022 roku

Konkurs na realizację zadań publicznych w II półroczu 2022 roku

Na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały XXXVII/308/2021 Rady Gminy Tomice z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” Wójt Gminy Tomice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2022 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.104.2022
Wójta Gminy Tomice
z dnia 11 lipca 2022 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) – dalej jako „ustawa” oraz uchwały XXXVII/308/2021 Rady Gminy Tomice z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Wójt Gminy Tomice
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2022 r. zadań publicznych
Gminy Tomice:

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

I. Adresaci konkursu.
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, obejmujących zadania określone w konkursie.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2022 r. na realizację zadań:
1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 130 000,00 zł;
wykorzystano w pierwszym konkursie – 116 100,00 zł.

III. Warunki konkursu.
1. Zadania powinny być wykonywane na terenie Gminy Tomice w okresie nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2. Składający ofertę powinien posiadać zasoby rzeczowe i osobowe, zapewniające wykonanie oferowanego zadania.
3. Zadanie zgłaszane do konkursu musi być przedmiotem działalności statutowej oferenta.
4. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową.
5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie oraz w Programie współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
6. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
7. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
8. Jeśli wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
9. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej, wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego kosztorysu zadania, z zastrzeżeniem, że w zaktualizowanym kosztorysie procentowa wysokość udziału wkładu własnego nie może ulec zmniejszeniu.
10. Zaktualizowany kosztorys zadania uwzględniający kwotę przyznanej dotacji będzie załącznikiem do umowy, o której mowa w cz. III pkt 11 ogłoszenia.
11. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Po podpisaniu umowy, dokonanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów w kosztorysie zadania, tj. pomiędzy kosztami realizacji zadań i kosztami administracyjnymi, wymaga zgody Wójta Gminy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartości danej kategorii kosztów.
3. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, zaplanowane w kosztorysie zadania, możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania
i poparte dokumentami – umowami, zleceniami, fakturami, rachunkami, dziennikami zajęć, listami uczestników itp.
14. Kosztem kwalifikowanym mogą być koszty wynagrodzeń i honoraria instruktorów, trenerów, obsługi sędziowskiej, wychowawców itp., w kwocie nie wyższej niż 60% kosztów ogólnych zadania.
15. Kosztem kwalifikowanym mogą być również koszty obsługi księgowej zadania w kwocie nie wyższej niż 10% kosztów ogólnych zadania.

IV. Termin realizacji zadań:
do dnia 31 grudnia 2022 r.

V. Warunki realizacji zadania:
1. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z podmiotem wybranym w konkursie. Ramowy wzór umowy został określony w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
2. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o finansach publicznych.
3. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Tomice.
4. Podmiot dotowany, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
5. Przedmiotem rozliczenia mogą być wyłącznie koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania określonego w podpisanej umowie.

VI. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, których wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Wzór oferty dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/ugtomice oraz na stronie internetowej Urzędu www.tomice.pl.
2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu oferty). Złożenie oferty po ww. terminie spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz adnotacją „Oferta na konkurs”.
4. Przed złożeniem oferty pracownicy Urzędu Gminy mogą udzielać wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów, dotyczące zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (w zakresie spraw merytorycznych i finansowych – Grzegorz Łopatecki).

VII. Wymagana dokumentacja.
1. Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Wzór oferty zawiera pouczenie o sposobie wypełniania oferty.

VIII. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
1. Podmiot składający ofertę w konkursie zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 1062 ze zm.). Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.

IX. Termin i tryb wyboru ofert.
1. Postępowaniem konkursowym objęte będą oferty spełniające warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Tomice.
3. Komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia.
4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, zostaną odrzucone.
5. Po ocenie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży niezwłocznie Wójtowi Gminy Tomice rekomendacje co do wyboru ofert i wysokości dofinansowania.

X. Kryteria wyboru ofert.
1. Komisja konkursowa przy ocenie oferty pod względem formalnym:
1) ocenia, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,
2) ocenia terminowość złożenia oferty,
3) ocenia prawidłowość podpisania oferty przez osoby upoważnione,
4) ocenia kompletność załączonej dokumentacji,
5) ocenia prawidłowość wypełnienia oferty w zakresie oświadczeń złożonych przez oferenta, określonych we wzorze oferty.
2. Komisja konkursowa przy ocenie oferty pod względem merytorycznym:
1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania,
4) ocenia kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie,
5) uwzględnia planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
6) uwzględnia planowany przez oferenta wkład rzeczowy,
7) uwzględnia planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków,
8) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
9) ocenia staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej.
3. Komisja konkursowa dokonuje oceny przyznając punkty w skali 1-10 w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 2 ppkt. 1-9.

XI. Sposób rozstrzygnięcia konkursu.
1. O przyznaniu dotacji na zadania wyłonione przez komisję konkursową oraz ich wysokości zdecyduje Wójt Gminy Tomice w drodze zarządzenia, nie później niż w terminie 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.
2. Od zarządzenia Wójta Gminy Tomice w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
3. Zarządzenie Wójta Gminy Tomice jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tomice, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/ugtomice oraz na stronie internetowej Urzędu www.tomice.pl.

XII. Informacja o zrealizowanych w poprzednim roku zadaniach publicznych tego samego rodzaju i wielkość dotacji na ich realizację:
1.Wielkość dotacji na realizację zadań publicznych w 2021 roku:
1) w zakresie kultury fizycznej – 127 200,00 zł.
2. Wielkość dotacji na realizację zadań publicznych w 2022 roku:
1) w zakresie kultury fizycznej – 125 190,00 zł.

Wójt Gminy Tomice
Witold Grabowski

DOKUMENTACJA KONKURSOWA W BIP UG TOMICE