Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / NGO's / Konkurs na realizację zadań publicznych w II półroczu 2016 r.

Konkurs na realizację zadań publicznych w II półroczu 2016 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: NGO's   Ogłoszenia  

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały X/78/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” Wójt Gminy Tomice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2016 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie kultury fizycznej.

Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2016
Wójta Gminy Tomice z dnia 6 lipca 2016 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Tomice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2016 r. zadań publicznych Gminy Tomice:

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały X/78/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Wójt Gminy Tomice
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2016 r. zadań publicznych Gminy Tomice:

1) w zakresie kultury fizycznej:
a) wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych, z wykorzystaniem bazy sportowej gminy,
b) wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego uczniów szkół gimnazjalnych, z wykorzystaniem bazy sportowej gminy.

I. Adresaci konkursu.
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, obejmujących zadania określone w konkursie.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2016 r. na realizację zadań:
1) w zakresie kultury fizycznej – 94.000 zł:
– kwota do rozdysponowania w niniejszym konkursie – 20.400 zł.

III. Warunki konkursu.
1. Zadania powinny być wykonywane na terenie Gminy Tomice w przypadku zadań w zakresie kultury fizycznej określonych w pkt 1 lit a i b – w okresie nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 27 grudnia 2016 r.
2. Składający ofertę powinien posiadać zasoby rzeczowe i osobowe, zapewniające wykonanie oferowanego zadania, a w przypadku zadania z zakresu wspierania kultury fizycznej dostęp do bazy sportowej, w tym bazy sportowej Gminy Tomice.
3. Zadanie zgłaszane do konkursu musi być przedmiotem działalności statutowej oferenta.
4. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową.
5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) oraz w Programie współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
6. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
7. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
8. Jeśli wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
9. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej, wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego kosztorysu zadania, z zastrzeżeniem, że w zaktualizowanym kosztorysie wysokość wkładu własnego nie może ulec zmniejszeniu.
10. Zaktualizowany kosztorys zadania uwzględniający kwotę przyznanej dotacji będzie załącznikiem do umowy, o której mowa w cz. III pkt 11 ogłoszenia.
11. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Po podpisaniu umowy, dokonanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków (I-III) w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej kategorii do drugiej) wymaga zgody Wójta Gminy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartości danej kategorii wydatków.
13. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, zaplanowane w kosztorysie zadania, możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, zleceniami, fakturami, rachunkami, dziennikami zajęć, listami uczestników itp.
14. Kosztem kwalifikowanym mogą być koszty wynagrodzeń i honoraria instruktorów, trenerów, obsługi sędziowskiej, wychowawców itp., w kwocie nie wyższej niż 60% kosztów ogólnych zadania.
15. Kosztem kwalifikowanym mogą być również koszty obsługi administracyjno-księgowej zadania w kwocie nie wyższej niż 5% kosztów ogólnych zadania.

IV. Termin realizacji zadań:
1) w przypadku zadań w zakresie kultury fizycznej określonych w pkt 1 lit a i b – do dnia 27 grudnia 2016 r.

V. Warunki realizacji zadania:
1. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z podmiotem wybranym w konkursie. Ramowy wzór umowy został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
2. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o finansach publicznych.
3. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Tomice.
4. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
5. Przedmiotem rozliczenia mogą być wyłącznie koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania określonego w podpisanej umowie.

VI. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25). Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice, w Biuletynie Informacji Publicznej www.malopolska.pl/bip/tomice oraz na stronie internetowej Urzędu www.tomice.pl.
2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2016 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu oferty). Złożenie oferty po ww. terminie spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz adnotacją „Oferta na konkurs”.
4. Przed złożeniem oferty pracownicy Urzędu Gminy mogą udzielać wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów, dotyczące zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (w zakresie spraw merytorycznych – Ryszard Góralczyk, w sprawach finansowych – Mateusz Pytel).

VII. Wymagana dokumentacja.
1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Wszystkie pola oferty powinny być czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
3. W formularzu oferty nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
4. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.
5. Załączniki do oferty:
a) aktualny odpis lub wydruk elektroniczny z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących;
b) aktualny odpis dokumentu potwierdzający umocowanie osób reprezentujących podmiot, jeżeli z odpisu rejestru lub ewidencji, potwierdzającego status prawny podmiotu nie wynika umocowanie osób go reprezentujących;
c) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (pełnomocnictwo) – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.
6. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
7. Ofertę i dokumenty załączone do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
8. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień lub pełnomocnictw do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia lub pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty.
9. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

VIII. Termin i tryb wyboru ofert.
1. Postępowaniem konkursowym objęte będą oferty spełniające warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Tomice.
3. Komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia.
4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, zostaną odrzucone.
5. Po ocenie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży niezwłocznie Wójtowi Gminy Tomice rekomendacje co do wyboru ofert i wysokości dofinansowania.

IX. Kryteria wyboru ofert.
1. Komisja konkursowa przy ocenie oferty pod względem formalnym:
1) ocenia, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,
2) ocenia terminowość złożenia oferty,
3) ocenia prawidłowość podpisania oferty przez osoby upoważnione,
4) ocenia kompletność załączonej dokumentacji,
5) ocenia prawidłowość wypełnienia oferty w zakresie oświadczeń złożonych przez oferenta, określonych we wzorze oferty.
2. Komisja konkursowa przy ocenie oferty pod względem merytorycznym:
1) ocenia możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania,
4) ocenia kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie,
5) uwzględnia planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
6) uwzględnia planowany przez oferenta wkład rzeczowy,
7) uwzględnia planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
8) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach
poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
9) ocenia staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej.
3. Komisja konkursowa dokonuje oceny przyznając punkty w skali 1-10 w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 2 ppkt 1-9.

X. Sposób rozstrzygnięcia konkursu.
1. O przyznaniu dotacji na zadania wyłonione przez komisję konkursową oraz ich wysokości zdecyduje Wójt Gminy Tomice w drodze zarządzenia, nie później niż w terminie 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.
2. Od zarządzenia Wójta Gminy Tomice w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
3. Zarządzenie Wójta Gminy Tomice jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tomice, w Biuletynie Informacji Publicznej www.malopolska.pl/bip/tomice oraz na stronie internetowej Urzędu www.tomice.pl.

XI. Informacja o zrealizowanych w poprzednim roku zadaniach publicznych tego samego rodzaju i wielkość dotacji na ich realizację:
Wielkość dotacji na realizację zadań publicznych w 2016 roku:
1) w zakresie kultury fizycznej – 73.600 zł.
Wielkość dotacji na realizację zadań publicznych w 2015 roku:
2) w zakresie kultury fizycznej – 85.000 zł.

Wójt Gminy Tomice
Witold Grabowski