Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / NGO's / Konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: NGO's  

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały XXX/239/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” Wójt Gminy Tomice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy Tomice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Załącznik do zarządzenia Nr 1/2018
Wójta Gminy Tomice
z dnia 3 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały XXX/239/2017 Rady Gminy Tomice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Wójt Gminy Tomice
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy Tomice:

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
b) wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dorosłych w dziedzinie piłki nożnej,
2) w zakresie kultury:
a) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej i edukacji muzycznej,
b) wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury i integracji w środowisku kobiet wiejskich w Gminie Tomice;
3) w zakresie turystyki i krajoznawstwa: wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie gminy Tomice poprzez organizację imprez turystycznych i rozwój infrastruktury turystycznej.

I. Adresaci konkursu.
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, obejmujących zadania określone w konkursie.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2018 r. na realizację zadań:
1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 103.500 zł;
2) w zakresie kultury – 25.000 zł;
3) w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 1.500 zł.

III. Warunki konkursu.
1. Zadania powinny być wykonywane na terenie Gminy Tomice:
a) w przypadku zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej określonego w pkt 1 lit a – w okresie nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 30 czerwca 2018 r.;
b) w przypadku zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej określonych w pkt 1 lit b, pkt 2 lit a i lit b oraz pkt 3 – w okresie nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 30 listopada 2018 r.
2. Składający ofertę powinien posiadać zasoby rzeczowe i osobowe, zapewniające wykonanie oferowanego zadania.
3. Zadanie zgłaszane do konkursu musi być przedmiotem działalności statutowej oferenta.
4. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową.
5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz w Programie współpracy Gminy Tomice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
6. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
7. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
8. Jeśli wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
9. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej, wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego kosztorysu zadania, z zastrzeżeniem, że w zaktualizowanym kosztorysie procentowa wysokość udziału wkładu własnego nie może ulec zmniejszeniu.
10. Zaktualizowany kosztorys zadania uwzględniający kwotę przyznanej dotacji będzie załącznikiem do umowy, o której mowa w cz. III pkt 11 ogłoszenia.
11. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Po podpisaniu umowy, dokonanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów w kosztorysie zadania, tj. pomiędzy kosztami merytorycznymi i kosztami obsługi, w tym kosztami administracyjnymi, wymaga zgody Wójta Gminy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartości danej kategorii kosztów.
3. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, zaplanowane w kosztorysie zadania, możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami – umowami, zleceniami, fakturami, rachunkami, dziennikami zajęć, listami uczestników itp.
14. Kosztem kwalifikowanym mogą być koszty wynagrodzeń i honoraria instruktorów, trenerów, obsługi sędziowskiej, wychowawców itp., w kwocie nie wyższej niż 60% kosztów ogólnych zadania.
15. Kosztem kwalifikowanym mogą być również koszty obsługi administracyjno-księgowej zadania w kwocie nie wyższej niż 5% kosztów ogólnych zadania.

IV. Termin realizacji zadań:
1) w przypadku zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej określonego w pkt 1 lit a – do dnia 30 czerwca 2018 r.;
2) w przypadku zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej określonych w pkt 1 lit b oraz zadań w zakresie kultury określonych w pkt 2 lit a i lit b i turystyki określonych w pkt. 3 – do dnia 30 listopada 2018 r.

V. Warunki realizacji zadania:
1. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z podmiotem wybranym w konkursie. Ramowy wzór umowy został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
2. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o finansach publicznych.
3. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Tomice.
4. Podmiot dotowany, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
5. Przedmiotem rozliczenia mogą być wyłącznie koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji zadania określonego w podpisanej umowie.

VI. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 r., poz. 1300). Wzór oferty dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/ugtomice oraz na stronie internetowej Urzędu www.tomice.pl.
2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu oferty). Złożenie oferty po ww. terminie spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz adnotacją „Oferta na konkurs”.
4. Przed złożeniem oferty pracownicy Urzędu Gminy mogą udzielać wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów, dotyczące zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (w zakresie spraw merytorycznych i finansowych – Mateusz Pytel).

VII. Wymagana dokumentacja.
1. Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Wzór oferty zawiera pouczenie o sposobie wypełniania oferty.

VIII. Termin i tryb wyboru ofert.
1. Postępowaniem konkursowym objęte będą oferty spełniające warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Tomice.
3. Komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia.
4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, zostaną odrzucone.
5. Po ocenie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży niezwłocznie Wójtowi Gminy Tomice rekomendacje co do wyboru ofert i wysokości dofinansowania.

IX. Kryteria wyboru ofert.
1. Komisja konkursowa przy ocenie oferty pod względem formalnym:
1) ocenia, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,
2) ocenia terminowość złożenia oferty,
3) ocenia prawidłowość podpisania oferty przez osoby upoważnione,
4) ocenia kompletność załączonej dokumentacji,
5) ocenia prawidłowość wypełnienia oferty w zakresie oświadczeń złożonych przez oferenta, określonych we wzorze oferty.
2. Komisja konkursowa przy ocenie oferty pod względem merytorycznym:
1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania,
4) ocenia kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie,
5) uwzględnia planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
6) uwzględnia planowany przez oferenta wkład rzeczowy,
7) uwzględnia planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
8) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
9) ocenia staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej.
3. Komisja konkursowa dokonuje oceny przyznając punkty w skali 1-10 w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 2 ppkt 1-9.

X. Sposób rozstrzygnięcia konkursu.
1. O przyznaniu dotacji na zadania wyłonione przez komisję konkursową oraz ich wysokości zdecyduje Wójt Gminy Tomice w drodze zarządzenia, nie później niż w terminie 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.
2. Od zarządzenia Wójta Gminy Tomice w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
3. Zarządzenie Wójta Gminy Tomice jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tomice, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/ugtomice oraz na stronie internetowej Urzędu www.tomice.pl.

XI. Informacja o zrealizowanych w poprzednim roku zadaniach publicznych tego samego rodzaju i wielkość dotacji na ich realizację:
Wielkość dotacji na realizację zadań publicznych w 2017 roku:
1) w zakresie kultury fizycznej – 103 500 zł,
2) w zakresie kultury – 25 000 zł
3) w zakresie turystyki – 1 500 zł.

Wójt Gminy Tomice
Witold Grabowski