Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / NGO's / Informacja wójta gminy Tomice

Informacja wójta gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: NGO's   Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice informuje, że w dniu 2 czerwca 2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej w Wadowicach, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, ze zm.), tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od dnia 30 sierpnia 2016 r. do dnia 30 października 2016 r., a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 3.480,00 zł.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Gminy Tomice oraz dotyczy jej mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Tomice zamierza zlecić Towarzystwu Miłośników Ziemi Wadowickiej w Wadowicach realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Wójt Gminy Tomice w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 15 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 można zgłaszać pisemne uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51 w godzinach od 7.00 do 15.00.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Tomice niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wadowickiej w Wadowicach.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO – TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI WADOWICKIEJ – link