Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / NGO's / Informacja wójta gminy Tomice

Informacja wójta gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: NGO's  

Wójt Gminy Tomice informuje, że w dniu 22 marca 2019 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn.zm.), tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od dnia 10 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019r., a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje wynosi 3 000,00 zł.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Gminy Tomice oraz dotyczy jej mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Tomice zamierza zlecić Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Wójt Gminy Tomice w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 3 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 można zgłaszać pisemne uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51 w godzinach od 7.00 do 15.00.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Tomice niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

OFERTA Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach