logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
środa, 21 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / NGO's / Informacja Wójta Gminy Tomice

Informacja Wójta Gminy Tomice

Informacja Wójta Gminy Tomice

Wójt Gminy Tomice informuje, że w dniu 22 listopada 2022 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Wnioski Naszych Marzeń, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od dnia 01 grudnia 2022 r. do dnia 29 grudnia 2022 r., a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje wynosi 10.000,00 zł.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Gminy Tomice oraz dotyczy jej mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Tomice zamierza zlecić Stowarzyszeniu Wioski Naszych Marzeń realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wobec powyższego Wójt Gminy Tomice w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 15.00 można zgłaszać pisemne uwagi dotyczące złożonej oferty.

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Tomice niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Wioski Naszych Marzeń.

Wójt Gminy Tomice
Witold Grabowski

Oferta – Wioski Naszych Marzeń