logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
czwartek, 22 lutego 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube

O gminie

gmina01GMINA TOMICE

Gmina Tomice położona jest w dorzeczu Skawy na pograniczu Pogórza Wielickiego i Śląskiego, na wysokości od 240 do 411 m n.p.m., przy ważnych szlakach komunikacyjnych z Wadowic do Krakowa przez Skawinę i do Oświęcimia przez Zator. Graniczy z Wadowicami i gminami: Brzeźnica, Spytkowice, Wieprz, Zator.

W skład gminy wchodzi 6 sołectw (Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki i Zygodowice). Obejmuje obszar 41,5 km2 i liczy 7853 mieszkańców. (dane z dnia 01 sierpnia 2016 r.)

Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną z pełną siecią wodociągową (130 km), gazową (100 km), telefoniczną (800 abonentów) i drogową (115 km). Inwestuje w ochronę środowiska realizując zadania z zakresu gospodarki ściekowej (kanalizacja) pod potrzeby nowoczesnej oczyszczalni ścieków.

Jest gminą o charakterze rolniczym. Hodowla trzody chlewnej, uprawy rolne, łąki, stawy rybne i plantacje wikliny są charakterystyczne dla tego rejonu. Tradycje rolnicze rozwija Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy. Dzieci i młodzież zdobywają wiedzę w jednym gimnazjum oraz czterech szkołach podstawowych.
Wielu mieszkańców znajduje zatrudnienie poza granicami gminy lub zajmuje się pozarolniczą działalnością gospodarczą, głównie w sferze usług, handlu i rzemiosła (stolarstwo, szewstwo, wikliniarstwo). O przedsiębiorczości mieszkańców gminy świadczy zarejestrowanie na jej terenie blisko 400 podmiotów gospodarczych.

Niewielkie oddalenie od Krakowa i Śląska sprawia, że teren gminy jest miejscem sobotnio-niedzielnego wypoczynku, sprzyja turystyce pieszej i rowerowej. Skawa jest tradycyjnym miejscem kąpieli i wędkowania. Doskonałe punkty widokowe pozwalają na oglądanie szerokiej panoramy Beskidów wraz z Babią Górą, Wadowic, doliny Skawy i połaci stawów hodowlanych (ok. 100 ha). Leśne łęgi, grądy oraz bory kryją w swym wnętrzu wspaniałe okazy dębów, grabów i buczyny karpackiej oraz szereg chronionych roślin. Skawa i stawy są siedliskami wielu gatunków ryb i ptactwa wodnego.

gmina02Turystycznymi atrakcjami gminy są również zabytki architektoniczne, w tym świątynie i kapliczki przydrożne oraz miejsca pamięci narodowej. W Woźnikach, na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Małopolskiego, znajduje się drewniany kościół z połowy XVI wieku z ciekawą wewnętrzną polichromią, fragmentem wystroju wykonanego z wikliny i krzyżem z wizerunkiem Chrystusa z 1380 r. W Radoczy turyści mogą obejrzeć drewniany kościół z 1535 r. z wizerunkiem Matki Boskiej Radockiej, w Tomicach – murowaną kaplicę z lat 1877-1880, w Zygodowicach – obelisk lotników amerykańskich upamiętniający śmierć 6 członków załogi bombowca sił powietrznych USA, zestrzelony 13 września 1944 r. , zaś w Lgocie – obelisk poświęcony pamięci 8 ofiar pacyfikacji przysiółka Podlas przez hitlerowców 29 października 1944 r.
Teren dzisiejszej gminy Tomice do 1179 r. był w całości częścią Ziemi Krakowskiej. Później zachodnia jej część znalazła się we władaniu opolskich Piastowiczów, a od 1274 r. w posiadaniu książąt śląskich z Cieszyna, Oświęcimia i Zatora. W XIV stuleciu obszar ten pozostawał w lennej zależności od monarchów czeskich.

Pogranicze Śląska i Małopolski było miejscem wzmożonej akcji osadniczej na przełomie XIII i XIV wieku. Wówczas to pojawiły się wszystkie miejscowości objęte teraz granicami gminy Tomice. Potwierdzenie swego bytu znajdują w następujących latach: Lgota – w 1380 r., Radocza – w 1326 r., Tomice – w 1389 r., Witanowice – w 1317 r., Woźniki – w 1239 r., Zygodowice – w 1313 r. W okresie od 1445 r. do 1564 r. wchodziły w skład księstwa zatorskiego, następnie (do 1772 r.) należały do powiatu śląskiego z siedzibą władz w Oświęcimiu. Dalsze lata przynoszą przynależność do powiatów w Zatorze i w Kętach oraz cyrkułu w Myślenicach. Zaborca austriacki włączył je również do diecezji rzymsko-katolickiej w Tarnowie. Od 1819 r. tereny obecnej gminy Tomice pozostają w granicach cyrkułu wadowickiego, a od 1867 r. do chwili obecnej w obrębie powiatu wadowickiego (z przerwami w latach 1939-45 i 1975-1999). Okres hitlerowskiej okupacji przyniósł podział tego terenu na linii rzeki Skawy na obszary włączone do Rzeszy Niemieckiej i Generalnego Gubernatorstwa.
W 1973 r. w miejsce gromad: Radocza, Witanowice i Woźniki utworzono Gminę Tomice.