logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
sobota, 30 września 2023
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Dla mieszkańców / Podatki i opłaty lokalne / Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2023 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2023 roku

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2023 rok

Opłata
zwolnienia z opłat
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny (dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie jednorodzinnej)35 zł / osoba
(przy zwolnieniu 23 zł / osobę)
zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości:
nieruchomość zamieszkana przez 1 mieszkańca – 12,00 zł,
nieruchomość zamieszkana przez 2 mieszkańców – 24,00 zł,
nieruchomość zamieszkana przez 3 mieszkańców – 36,00 zł,
nieruchomość zamieszkana przez 4 mieszkańców – 48,00 zł,
nieruchomość zamieszkana przez 5 mieszkańców – 60,00 zł,
nieruchomość zamieszkana przez 6 mieszkańców – 72,00 zł,
nieruchomość zamieszkana przez 7 mieszkańców – 84,00 zł,
nieruchomość zamieszkana przez 8 i więcej mieszkańców – 96,00 zł;
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie jednorodzinnej)140 zł / osoba---
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny (dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie wielorodzinnej)29 zł / osoba---
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie wielorodzinnej)116 zł / osoba---

Podatek od nieruchomości – 2023 rok

Rodzaj nieruchomości


Stawka podatku


Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,99 zł od 1 m2 powierzchni


Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

5,79 zł od 1 ha powierzchni


Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,35 zł od 1 m2 powierzchni


Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (teks jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1398, ze zm.) i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłączenie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym okresie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

0,74 zł od 1 m2 powierzchni


Budynki mieszkalne lub ich części

0,90 zł od 1 m2 pow. użytkowej


Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

24,00 zł o 1 m2 pow. użytkowej

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

13,47 zł od 1 m2 pow. użytkowej

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

5,87 zł od 1 m2 pow. użytkowej

Budynki pozostałe lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,08 zł od 1 m2 pow. użytkowej

Budowle

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


Podatek rolny – 2023 rok

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta;
2) od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta

obliczone wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów tj. 74,05 zł/q, pomniejszonej Uchwałą Nr LII/411/2022 Rady Gminy Tomice z dnia 9 grudnia 2022 do kwoty 68,86 zł czyli:

1) 68,86 zł x 2,5 q = 172,15 zł – stawka podatku na 2023 r.
2) 68,86 zł x 5 q = 344,30 zł – stawka podatku na 2023 r.

Podatek leśny – 2023 rok

Podatek leśny od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Wynosi ona 323,18 zł za 1 m3.

323,18 zł x 0,220 m3 = 71,0996 zł – stawka podatku na 2023 r.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.
Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

DL-1 deklaracja na podatek leśny (od 1.07.19)
ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny 1 (od 1.07.19)
ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny 2 (od 1.07.19)

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości (od 1.07.19)
ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości 1 (od 1.07.19)
ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości 2 (od 1.07.19)

DR-1 deklaracja na podatek rolny (od 1.07.19)
ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny 1 (od 1.07.19)
ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny 2 (od 1.07.19)

IL-1 informacja o lasach (od 1.07.19)
IL-1 informacja o lasach (wersja aktywna)
ZIL-1 załącznik do informacjo o lasach 1 (od 1.07.19)
ZIL-2 załącznik do informacjo o lasach 2 (od 1.07.19)
ZIL-3 załącznik do informacjo o lasach 3 (od 1.07.19)

IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (od 1.07.19)
IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (wersja aktywna)
ZIN-1 załącznik do informacjo o nieruchomościach i obkietach budowlanych 1 (od 1.07.19)
ZIN-2 załącznik do informacjo o nieruchomościach i obkietach budowlanych 2 (od 1.07.19)
ZIN-3 załącznik do informacjo o nieruchomościach i obkietach budowlanych 3 (od 1.07.19)

IR-1 informacja o gruntach (od 1.07.19)
IR-1 informacja o gruntach (wersja aktywna)
ZIR-1 załącznik do informacjo o gruntach 1 (od 1.07.19)
ZIR-2 załącznik do informacjo o gruntach 2 (od 1.07.19)
ZIR-3 załącznik do informacjo o gruntach 3 (od 1.07.19)

Podatek od środków transportowych – 2023 rok

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:

Dopuszczalna masa całkowita


Stawka podatku (w złotych)


powyżej 3,5 t do 5,5 włącznie

880,00

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

968,00

powyżej 9 t i poniżej 12 t

1156,00

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)


Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne


Inny system zawieszenia osi


Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

Dwie osie

12

13

1257,00

1382,00

13

14

1382,00

1508,00

14

15

1508,00

1570,00

15

1570,00

2016,00

Trzy osie

12

17

1570,00

1949,00

17

19

1949,00

2074,00

19

21

2016,00

2262,00

21

23

2262,00

2453,00

23

25

2388,00

2701,00

25

2576,00

2764,00

Cztery osie i więcej

12

25

2325,00

2388,00

25

27

2388,00

2639,00

27

29

2639,00

2764,00

29

31

2701,00

3078,00

31

2766,00

3136,00

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa):
a) od 3,5 t i poniżej 12 t:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku (w złotych)

od 3,5 t do 7 t włącznie

981,00

powyżej 7 t i poniżej 12 t

1180,00


b) równej lub wyżej niż 12 t:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

Dwie osie

12

18

1319,00

1570,00

18

25

1445,00

1696,00

25

31

1570,00

1949,00

31

1996,00

2592,00

Trzy osie

12

40

2016,00

2513,00

40

2764,00

3394,00

4) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t – 477,00 zł.

5) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym (naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy) dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

Jedna oś

12

18

627,00

692,00

18

25

692,00

755,00

25

755,00

943,00

Dwie osie

12

28

627,00

692,00

28

33

1006,00

1382,00

33

38

1319,00

1886,00

38

1886,00

2388,00

Trzy osie

12

38

1131,00

1570,00

38

1568,00

2074,00

6) Od autobusów:

liczba miejsc siedzących (łącznie z miejscem kierowcy)

Stawka podatku (w złotych)

mniejsza niż 16

690,00

równa 16 i mniejsza niż 22

1006,00

równa lub wyższa niż 22

1570,00